Parcelhusgrunde til salg

Grundenes afsætning, beskaffenhed m.v.
 
Grundenes beliggenhed fremgår af vedlagte udstykningsplan.
 
Grunden overtages, som den er og forefindes. Der er udfærdiget en orienterende jordbundsundersøgelse, som kan rekvireres.
 
Køber har ret til senest 20 dage fra underskriftsdato, at annullere nærværende handel, såfremt jordbundsundersøgelser fra anerkendt ingeniørfirma dokumenterer, at jordbundens beskaffenhed ikke er egnet til bebyggelse, med mindre der afholdes ekstraordinære store beløb til pilotering m.v.
 
Lokalplan nr: 87 tinglyses på grunden sammen med de servitutter som måtte blive tinglyst ifb. med udstykningen.
 
Anlæg af vej, kloak, el og vandledninger m.v.
 
Skonager Kro Aps. foranlediger og bekoster udbygning af veje og fortov.
Udbygningen omfatter jord- og kloakarbejder, asfalteret vej, vejbelysning, el, telefon vandledninger samt TV-kabler.
Køber skal tåle ulemper ved bygge modningens gennemførelse, herunder terrænregulering samt udlægning af evt. skråningsarealer.
 
Grundejerforening
 
Køber er pligtig at være medlem af grundejerforeningen. Efterfølgende overtager grundejerforeningen vedligeholdelsen af vej, fortov, samt afholdelse af udgifter til gadebelysning m.v.
 
Købesummens betaling
 
Købesummen forfalder til betaling ved skødets underskrift.
Udgifter til landinspektør, udstykningsafgift afholdes af Skonager Kro Aps.
 
Tinglysningsafgift vedr. skøde betales af køber med 0,6 % af købesummen + fast afgift kr. 1.400,-.
 
Udover købesummen og tilslutningsafgift betaler køber til
 
Grundpriser
Klik her for at se priser på de enkelte grunde
 
 
 
 
Tilslutningsafgifterne er 2016 priser.