Vedtægter

VEDTÆGTER
for
Grundejerforeningen Krofennen i Næsbjerg
§ 1.
Foreningens navn er Grundejerforeningen Krofennen, og foreningens hjemsted er Næsbjerg, Varde Kommune
§ 2.
Foreningens område er hele området omfattet af lokalplan nr. 87 vedr. areal udlagt til boligformål, Krofennen i Næsbjerg. Enhver ejer af en grund i delområde 1 i lokalplan nr. 87 er således pligtig til at være medlem af foreningen.
Ved en evt. ændring af delområde 2 fra restaurationsvirksomhed til boligformål i lokalplan nr 87, er grundejerforeningen forpligtiget til at optage ejerne af de udstykkede parceller som medlemmer, og dermed er kommende ejere af evt. kommende boligparceller i dette område pligtige til at være medlem af grundejerforeningen.
§ 3.
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser i henhold til lokalplan nr. 87, hvilket vil sige at vedligeholde veje, evt. stier, belysningsanlæg, fælles areal og den afgrænsende beplantning, vintervedligeholdelse og snerydning, samt afholdelse af udgifter til strøm for gadebelysning mv.
Endvidere har grundejerforeningen til formål at erhverve og eje vejen og evt. fælles friarealer.
I den udstrækning der i forbindelse med yderligere udstykning på tilstødende arealer etableres fælles installationer til anvendelse ligeledes for det område, der er omfattet af nærværende vedtægter, skal grundejerforeningen være forpligtet til ligeledes at deltage i etablering, vedligeholdelse og ejerskab af disse fælles installationer.
§ 4.
Medlemmer af foreningen er de til enhver tid værende ejere af de ejendomme, der ligger indenfor det i § 2 nævnte område, dog maks. 1 stemme pr grund.
§ 5.
Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand for foreningens forpligtelser kun med foreningens formue.
Medlemspligten i henhold til § 4 indtræder på den i skødet fastsatte overtagelsesdag.
Ved overdragelse indtræder den ny ejer fra samme tidspunkt i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, herunder vedrørende restancer, idet den tidligere ejer dog vedbliver at hæfte for eventuelle restancer fra før overtagelsesdagen overfor foreningen. Tidligere medlemmer har ikke krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel af foreningens formue.
Ved overdragelse skal ejerskifte meddeles til grundejerforeningen senest 14 dage efter aftalens indgåelse.
Kontingentet indbetales efter bestyrelsens nærmere beslutning kontant hvert år, senest den 1. maj. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 8 dage efter skriftligt påkrav mistes stemmeretten på den førstkommende generalforsamling, medmindre kontingentet forinden er betalt.
Førnævnte forhindrer ikke sædvanlig inddrivelse af kontingentrestancen.
Ovennævnte bestemmelser er i øvrigt gældende, uanset på hvilken måde overgang af ejendomsret til ejendommen måtte finde sted.
De til enhver tid værende skødehavere af de fra de grunde, som udstykkes fra delområde 1 i lokalplan 87, uanset på hvilken måde ejendommene er erhvervet, herunder ved tvangsauktion, arveudlæg, betinget skøde og lignende, er forpligtet til efter påkrav at betale enhver skyld til Grundejerforeningen vedrørende ejendommen. Det påhviler til enhver tid ejerne i tvilvstilfælde selv at søge gælden oplyst hos Grundejerforeningen.
Vedrørende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.
§ 6.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af formanden med 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.
Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles medlemmerne samtidig med indkaldelsen. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. De indkomne forslag eftersendes til medlemmerne senest 1 uge før den ordinære generalforsamling.
På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretningen for det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelse bestående af 3 repræsentanter for grundejerne.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisorer.
10. Eventuelt.
Forslag, der behandles under "eventuelt", kan ikke sættes under afstemning.
Over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som ordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 2/3 af bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne – beregnet efter antal – ønsker det.
§ 8.
Ved afstemninger har hvert medlem en stemme pr. bolig. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt givet til enten et andet medlem eller bestyrelsen.
Beslutninger sker ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.
§ 9.
Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Der vælges tillige 1 suppleant.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode med mulighed for genvalg.
Ved først ordinære generalforsamling, der afholdes efter den stiftende generalforsamling, er alle bestyrelsesmedlemmer på valg. De 2 medlemmer der opnår det højeste stemmetal, anses valgt for en 2-årig periode. Det ene medlem der vælges med et lavere stemmetal, anses valgt for en 1-årig periode.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens aktiviteter, herunder drift og vedligeholdelse.
Der afholdes møde så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, og vælger selv formand for bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.
§ 10.
Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
§ 11.
Væsentlige beslutninger, herunder større vedligeholdelsesarbejder, optagelse af lån, pantsætning og salg m.v., kan alene besluttes på en generalforsamling og kræver mindst 2/3 flertal.
Opløsning/likvidation kan alene ske med 2/3 flertal, og beslutningen skal tiltrædes af Varde Kommune for at opnå gyldighed.
§ 12.
Formuen tilhører foreningen. Et medlem kan således ikke gøre krav på tilbagebetalinger fra foreningen i forbindelse med salg af grund.
§ 13.
Græsslåning og vedligeholdelse af overkørsler påhviler den enkelte lodsejer ud for egen grund.
Hække ud til vej og sti skal altid være klippet, således at grene ikke når ud over skelgrænsen.
Grunde, hvorpå der er etableret et beplantningsbælte, har pligt til at vedligeholde og forny dette.
§ 14.
Foreningens regnskabsår revideres af en af generalforsamlingen for valgt 1 år ad gangen valgt revisor.
Revisor skal påse og overfor generalforsamlingen afgive udtalelse om regnskabet føres i overensstemmelse med god regnskabspraksis.
Foreningens regnskabsår er 1/1 til 31/12.
§ 15.
Vedtægterne kan ændres på den ordinære generalforsamling med 2/3 flertal. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen og skal være formanden i hænde inden dette tidspunkt.
§ 16.
Nærværende vedtægter for Grundejerforeningen Krofennen begæres tinglyst servitutstiftende på hver ejendom udstykket fra matr.nr. 15b, Skonager By
Bestyrelsen for grundejerforeningen bemyndiges til at forsyne nærværende vedtægter med påtegning af matrikelnummer og bemyndiges til at begære vedtægt tinglyst servitutstiftende.
 Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Påtaleberettiget er Grundejerforeningen Krofennen i Næsbjerg.
---------------------
Således vedtaget på grundejerforeningens stiftende generalforsamling den 22 febr. 2008